Penyerahan Lagu Bendel Hakiki Karya Muhammad Turisman Kepada SMB IV Jaya Wikrama R.M Fauwaz Prabu Diradja